Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử của ngành GD-ĐT Đồng Xuân
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0000261798
 Hôm nay :   74       
 Hôm qua :    107       
 Tất cả:   261798       
  CƠ CẤU TỔ CHỨC::  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
I. KHỐI HỌC MẦM MON
 
 1-Tên đơn vị:  Mầm non Phong Lan Mã PMIS: 01
 Địa chỉ:   TT La Hai
 Điện thoại:   0573.872240
 Thư điện tử:   phonglan.mn.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 2-Tên đơn vị:  Mầm non La Hai Mã PMIS: 02
 Địa chỉ:   TT La Hai
 Điện thoại:   0573.670727
 Thư điện tử:   mn.lhai.dxuan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 3-Tên đơn vị:  Mầm non Đa lộc Mã PMIS: 03
 Địa chỉ:   Đa Lộc - Đồng Xuân - Phú Yên
 Điện thoại:   0573.678621
 Thư điện tử:   mn.dloc.dxuan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 4-Tên đơn vị:  Mầm non Xuân Lãnh Mã PMIS: 04
 Địa chỉ:   Xuân Lãnh - Đồng Xuân - Phú Yên
 Điện thoại:   0573.679458
 Thư điện tử:   mn.xlanh.dxuan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 5-Tên đơn vị:  Mầm non Xuân Long Mã PMIS: 05
 Địa chỉ:   Xuân Long - Đồng Xuân - Phú Yên
 Điện thoại:   0573.873246
 Thư điện tử:   mn.xlong.dxuan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 6-Tên đơn vị:  Mầm non Xuân Sơn Bắc Mã PMIS: 06
 Địa chỉ:   Xuân Sơn Bắc - Đồng Xuân - Phú Yên
 Điện thoại:   0573.668299
 Thư điện tử:   mn.xsbac.dxuan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 7-Tên đơn vị:  Mầm non Xuân Sơn Nam Mã PMIS: 07
 Địa chỉ:   Xuân Sơn Nam - Đồng Xuân - Phú Yên
 Điện thoại:   0573.608569
 Thư điện tử:   mn.xsnam.dxuan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 8-Tên đơn vị:  Mầm non Xuân Quang 2 Mã PMIS: 08
 Địa chỉ:   Xuân Quang 2 - Đồng Xuân - Phú Yên
 Điện thoại:   0573.508017
 Thư điện tử:   mn.xquang2.dxuan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 9-Tên đơn vị:  Mầm non Xuân Quang 3 Mã PMIS: 09
 Địa chỉ:   Xuân Quang 3 - Đồng Xuân - Phú Yên
 Điện thoại:   0573.683043
 Thư điện tử:   mn.xquang3.dxuan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 10-Tên đơn vị:  Mầm non Xuân Phước Mã PMIS: 10
 Địa chỉ:   Xuân Phước - Đồng Xuân - Phú Yên
 Điện thoại:   0573.664353
 Thư điện tử:   mnxphuoc.dxuan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 11-Tên đơn vị:  Mầm non Xuân Quang 1 Mã PMIS: 11
 Địa chỉ:   Xuân Quang 1 - Đồng Xuân - Phú Yên
 Điện thoại:   0573.684075
 Thư điện tử:   mn.xquang1.dxuan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 12-Tên đơn vị:  Mầm non Phú Mỡ Mã PMIS: 12
 Địa chỉ:   Phú Mỡ- Đồng Xuân - Phú Yên
 Điện thoại:   0573.6291954
 Thư điện tử:   mn.pmo.dxuan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
   
II. KHỐI HỌC TIỂU HỌC
 
 1-Tên đơn vị:  TH Đa Lộc Mã PMIS: 13
 Địa chỉ:   Đa Lộc - Đồng Xuân - Phú Yên
 Điện thoại:   0573
 Thư điện tử:   daloc.th.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://daloc-dongxuan.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 2-Tên đơn vị:  TH Xuân Lãnh 1 Mã PMIS: 14
 Địa chỉ:   Xuân Lãnh - Đồng Xuân - Phú Yên
 Điện thoại:   0573
 Thư điện tử:   xuanlanh1.th.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://xuanlanh1-dongxuan.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 3-Tên đơn vị:  TH Xuân Lãnh 2 Mã PMIS: 15
 Địa chỉ:   Xuân Lãnh - Đồng Xuân - Phú Yên
 Điện thoại:   0573
 Thư điện tử:   xuanlanh2.th.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://xuanlanh2-dongxuan.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 4-Tên đơn vị:  TH Xuân Long Mã PMIS: 16
 Địa chỉ:   Xuân Long - Đồng Xuân - Phú Yên
 Điện thoại:   0573
 Thư điện tử:   xuanlong.th.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://xuanlong-dongxuan.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 5-Tên đơn vị:  TH Xuân Sơn Bắc Mã PMIS: 17
 Địa chỉ:   Xuân Sơn Bắc - Đồng Xuân - Phú Yên
 Điện thoại:   0573
 Thư điện tử:   xsbac.th.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://xuansonbac-dongxuan.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 6-Tên đơn vị:  TH Xuân Sơn Nam Mã PMIS: 18
 Địa chỉ:   Xuân Sơn Nam - Đồng Xuân - Phú Yên
 Điện thoại:   0573
 Thư điện tử:   xsnam.th.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://xuansonnam-dongxuan.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 7-Tên đơn vị:  TH La Hai 1 Mã PMIS: 19
 Địa chỉ:   TT La Hai - Đồng Xuân - Phú Yên
 Điện thoại:   0573
 Thư điện tử:   lahai1.th.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://lahai1-dongxuan.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 8-Tên đơn vị:  TH La Hai 2 Mã PMIS: 20
 Địa chỉ:   Long Hà - Đồng Xuân - Phú Yên
 Điện thoại:   0573
 Thư điện tử:   lahai2.th.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 9-Tên đơn vị:  TH Xuân Quang 2 Mã PMIS: 21
 Địa chỉ:   Xuân Quang 2 - Đồng Xuân - Phú Yên
 Điện thoại:   0573
 Thư điện tử:   xuanquang2.th.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://xuanquang2-dongxuan.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 10-Tên đơn vị:  TH Xuân Quang 3 Mã PMIS: 22
 Địa chỉ:   Xuân Quang 3 - Đồng Xuân - Phú Yên
 Điện thoại:   0573
 Thư điện tử:   xuanquang3.th.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://xuanquang3-dongxuan.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 11-Tên đơn vị:  TH Xuân Phước 1 Mã PMIS: 23
 Địa chỉ:   Xuân Phước - Đồng Xuân - Phú Yên
 Điện thoại:   0573
 Thư điện tử:   xuanphuoc1.th.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 12-Tên đơn vị:  TH Xuân Phước 2 Mã PMIS: 24
 Địa chỉ:   Xuân Phước - Đồng Xuân - Phú Yên
 Điện thoại:   0573
 Thư điện tử:   xuanphuoc2.th.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 13-Tên đơn vị:  TH Xuân Quang 1 Mã PMIS: 25
 Địa chỉ:   Xuân Quang 1 - Đồng Xuân - Phú Yên
 Điện thoại:   0573
 Thư điện tử:   xuanquang1.th.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 14-Tên đơn vị:  TH Phú Mỡ Mã PMIS: 26
 Địa chỉ:   Phú Mỡ- Đồng Xuân - Phú Yên
 Điện thoại:   0573
 Thư điện tử:   phumo.th.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://phumo-dongxuan.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
   
III. KHỐI HỌC TRUNG HỌC CƠ SỞ
 
 1-Tên đơn vị:  THCS Nguyễn Viết Xuân Mã PMIS: 27
 Địa chỉ:   Đa Lộc - Đồng Xuân - Phú Yên
 Điện thoại:   0573
 Thư điện tử:   nvxuan.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://nguyenvietxuan-dongxuan.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 2-Tên đơn vị:  THCS Trần Quốc Toản Mã PMIS: 28
 Địa chỉ:   Xuân Long - Đồng Xuân - Phú Yên
 Điện thoại:   0573
 Thư điện tử:   tqtoan.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://tranquoctoan-dongxuan.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 3-Tên đơn vị:  THCS Phan Lưu Thanh Mã PMIS: 29
 Địa chỉ:   TT La Hai - Đồng Xuân - Phú Yên
 Điện thoại:   0573
 Thư điện tử:   plthanh.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://phanluuthanh-dongxuan.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 4-Tên đơn vị:  THCS Trần Quốc Tuấn Mã PMIS: 30
 Địa chỉ:   Xuân Sơn Bắc - Đồng Xuân - Phú Yên
 Điện thoại:   0573
 Thư điện tử:   tqtuan.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://tranquoctuan-dongxuan.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 5-Tên đơn vị:  THCS Nguyễn Văn Trỗi Mã PMIS: 31
 Địa chỉ:   Xuân Sơn Nam - Đồng Xuân - Phú Yên
 Điện thoại:   0573
 Thư điện tử:   nvtroi.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://nguyenvantroi-dongxuan.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 6-Tên đơn vị:  THCS Hoàng Văn Thụ Mã PMIS: 32
 Địa chỉ:   Xuân Quang 2 - Đồng Xuân - Phú Yên
 Điện thoại:   0573
 Thư điện tử:   hvthu.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://hoangvanthu-dongxuan.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 7-Tên đơn vị:  THCS Nguyễn Du Mã PMIS: 33
 Địa chỉ:   Xuân Quang 3 - Đồng Xuân - Phú Yên
 Điện thoại:   0573
 Thư điện tử:   nguyendu.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://nguyendu-dongxuan.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 8-Tên đơn vị:  THCS Nguyễn Hào Sự Mã PMIS: 34
 Địa chỉ:   Xuân Phước - Đồng Xuân - Phú Yên
 Điện thoại:   0573
 Thư điện tử:   nhsu.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://nguyenhaosu-dongxuan.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 9-Tên đơn vị:  THCS Lê Văn Tám Mã PMIS: 35
 Địa chỉ:   Xuân Quang 1 - Đồng Xuân - Phú Yên
 Điện thoại:   0573
 Thư điện tử:   lvtam.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://levantam-dongxuan.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 10-Tên đơn vị:  PT DTBT Đinh Núp Mã PMIS: 36
 Địa chỉ:   Phú Mỡ- Đồng Xuân - Phú Yên
 Điện thoại:   0573
 Thư điện tử:   dinhnup.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://dinhnup-dongxuan.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
   
       
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng GD-ĐT huyện Đồng Xuân
Địa chỉ :TT La Hai - Đồng Xuân - Phú Yên
Điện thoại :0573.872136-Thư điện tử: pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng GD-ĐT huyện Đồng Xuân